Sports

Debiutanci na Majorze. W Belgii zagra dru¿yna z Mongolii Sport


PGL Major Antwerpia 2022 startuje ju¿ w drugim tygodniu maja. Na najbardziej presti¿owym turnieju esportowym w CS:GO wyst±pi± w sumie 24 dru¿yny. S± w¶ród nich stali bywalcy i czo³owe formacje, ale znalaz³o siê te¿ miejsce dla prawdziwych rodzynków. Na Majorze zadebiutuj± formacje z trzech krajów, które w dotychczasowej historii nie mia³y na nim swojego reprezentanta. 


Zobacz wideo

Marcin Gortat i Bogus³aw Le¶nodorski zainwestowali w ¿y³ê z³ota. Biznes marzeñ

Bad News Eagles – Kosowo

O Bad News Eagles pisali¶my szerzej we wcze¶niejszym tek¶cie o fenomenie zespo³u i drodze jak± pokona³, aby wej¶æ na szczyt. To wzglêdnie ¶wie¿a ekipa, bo sformowano j± w lutym, ale gracze mieli ze sob± styczno¶æ ju¿ wcze¶niej. Ogromnym atutem pi±tki jest w³a¶nie jej charakter i zgarnie miêdzy cz³onkami ekipy.

Kwalifikacyjny turniej RMR by³ dla nich twardym orzechem do zgryzienia. Trafili im siê trudni rywale, ale rzutem na ta¶mê przebrnêli przez zmagania z bilansem 3-2. Ich reakcja na sukces by³a po prostu bezcenna. Spo³eczno¶æ Counter-Strike‘a doceni³a sukces, a osi±gniêcia pogratulowali kosowskiej ekipie nawet krajowi politycy.

Bad News Eagles powoli staj± siê formacj±, która liczy siê w czo³ówce. Jeszcze nie wiadomo, z kim zagraj± na starcie zmagañ w Antwerpii, ale na pewno nie mog± byæ lekcewa¿eni. Progres jaki uda³o im siê osi±gn±æ w przeci±gu kilku pierwszych miesiêcy 2022 roku jest naprawdê imponuj±cy. BNE to ekipa na pewno nieobliczalna, a sufit ich mo¿liwo¶ci jest zawieszony wysoko. Pytanie tylko, czy uda im siê wytrzymaæ presjê Majora.

Bad News Eagles, CS:GOHistoryczny wyczyn dla kosowskiego esportu. Kim jest ekipa Bad News Eagles?

IHC – Mongolia

Azjatycki Counter-Strike jest na bardzo s³abym poziomie. Ten region w zasadzie nigdy nie liczy³ siê w¶ród najlepszych zespo³ów ¶wiata, ale jego obecny stan to kompletna pora¿ka. Azja sta³a siê ma³o rozwojowym ¶rodowiskiem dla graczy CS:GO, a lokalne rozgrywki praktycznie nie istniej±.

Dlatego pierwszy awans na Majora w historii Mongolii, któr± reprezentuje IHC, jest czym¶ zupe³nie nowym. Dotychczasowo ich kraj mia³ kilka przeb³ysków na scenie miêdzynarodowej. Swego czasu du¿e nadzieje wi±zano z ekip± Mongolz, lecz ta nie sprosta³a pok³adanym oczekiwaniom. IHC jest najlepszym, co na ten moment Mongolia mo¿e wystawiæ. To pi±tka m³odych, bardzo utalentowanych zawodników. W azjatyckim RMR przero¶li zarówno chiñskie Tyloo jak i australijskich Renegades. 

Wiêcej tre¶ci esportowych na Gazeta.pl.

W gruncie rzeczy jednak nie wiadomo, jak IHC wypadnie na tle formacji europejskich. Nigdy nie grali przeciwko rywalom spoza Azji. Dotychczasowo Europejczycy i sk³ady z obu Ameryk deklasowa³y Azjatów. Trudno powiedzieæ, czy mongolski zespó³ zdo³a prze³amaæ t± niemoc. Na pewno czeka ich trudne zadanie.

Acend w BerlinieKiles odchodzi z Acend. Od kilku tygodni by³ na ³awce

9z – Argentyna/Urugwaj/Chile

Argentyñczycy zawsze byli w cieniu Brazylii. Kiedy czasy swojej ¶wietno¶ci prze¿ywa³o Luminosity Gaming, SK Gaming, a potem Made in Brazil, tak Argentyna nie mia³a ¿adnego konkretnego reprezentanta. Taki stan utrzymywa³ siê latami.

Kilka projektów rzeczywi¶cie próbowa³o siê tworzyæ, lecz wszystkie wysi³ki spe³za³y na niczym. W 2019 roku wystartowa³a inicjatywa organizacja 9z. Opar³a ona swój sk³ad miêdzy innymi na dwójce Urugwajczyków – Franco “dgt” Garcii oraz Maximiliano “maxie” Gonzalezie. Czysto argentyñskie ekipy nie zdawa³y egzaminu, wiêc postanowiono spróbowaæ czego¶ nowego.

Trochê czasu minê³o, a samo 9z eksperymentowa³o z kilkoma wariantami, ale wreszcie dzia³ania zaczê³y przynosiæ efekty. Organizacja umocni³a swoj± pozycjê na lokalnym podwórku, spisuj±c siê coraz lepiej w turniejach regionalnych. Pojawi³y siê równie¿ pierwsze zakusy pod przej¶cie na poziom miêdzynarodowy. Ogromn± okazj± do tego by³ turniej RMR, przez który 9z zdo³a³o przebrn±æ, choæ w pewnym momencie ich sytuacja by³a w zasadzie zale¿na od wygrania dwóch meczów z rzêdu przeciwko wy¿ej notowanym przeciwnikom.

Dali radê. Dostali siê do Antwerpii, awansuj±c przy tym do pierwszej trzydziestki ¶wiatowego rankingu. Dla Ameryki Po³udniowej to co¶ zupe³nie nowego. Sk³ad z³o¿ony z dwóch Urugwajczyków, dwóch Argentyñczyków i Chilijczyka zagra na najwiêkszej ¶wiatowej scenie. Byæ mo¿e jest to przeciwwaga dla dominacji Brazylijczyków w regionie, która w ostatnim czasie nie przek³ada³a siê mimo wszystko na rezultaty poza granicami kontynentu.

Oskar 'oskarish' Stenborowskioskarish: Nie poddam siê, dopóki nie awansujê na Majora

PGL Major Antwerpia 2022 wystartuje 9 maja, rozpoczynaj±c siê od fazy pretendentów. Z szesnastu ekip po³owa dostanie siê do fazy legend, w której walka bêdzie siê ju¿ toczy³a o trofeum i nagrody z puli licz±cej milion dolarów.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close