Sports

Iga ¦wi±tek chce namieszaæ w Australian Open. “To plan minimum” TenisIga ¦wi±tek w pierwszym turnieju pod wodz± nowego trenera, Tomasza Wiktorowskiego, zaprezentowa³a siê z bardzo dobrej strony. W Adelajdzie dosz³a do pó³fina³u. – Du¿o wiêcej o ich wspó³pracy bêdziemy wiedzieli po Australian Open. Iga dobrze czuje siê w Australii i my¶lê, ¿e w jej przypadku czwarta runda to plan minimum – mówi Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close