Sports

Kolejne firmy nie chc± pracowaæ z Rosjanami. Esportowcy stracili sponsora Sport


Cypryjska firma bukmacherska Parimatch koñczy wspó³pracê z rosyjskim Team Spirit. Decyzja to konsekwencja obecnych wydarzeñ, jakie maj± miejsce w Ukrainie. To kolejny przypadek inwestora, który rezygnuje z umów z Rosjanami. 


Zobacz wideo

Marcin Gortat i Bogus³aw Le¶nodorski zainwestowali w ¿y³ê z³ota. Biznes marzeñ

Nie ma usprawiedliwienia dla wojny

Parimatch by³ zwi±zany ze Spirit od 2019 roku, wpieraj±c wszystkie dywizje esportowe organizacji. W 2021 roku Rosjanie wygrali ikoniczne The International w Docie 2, maj± w³a¶nie logo tego bukmachera na koszulkach.

Udany okres wspó³pracy to jednak za ma³o i Parimatch nie bêdzie dalej dzia³aæ ze Spirit. Stiepan Szulga, Szef do Spraw Esportowych w Parimatch zaznaczy³:

Nie mamy ¿adnych wzajemnych roszczeñ, poniewa¿ wszystkie warunki umowy by³y wype³niane przez ca³y okres wspó³pracy. Bior±c jednak pod uwagê trudno¶ci zwi±zane z prowadzeniem dzia³alno¶ci w czasie wojny, uwa¿amy to rozwi±zanie za jedyne mo¿liwe.

Z tych wzglêdów umowa zosta³a przedwcze¶nie rozwi±zana, choæ na pocz±tku roku przed³u¿ono j± o dwa lata. Tym samym Parimatch koñczy równie¿ proces wycofywania siê z dzia³alno¶ci w Rosji. Tyczy siê to nie tylko ich ga³êzi, odpowiadaj±cej za bukmacherkê. Sam Team Spirit og³osi³ przed kilkoma dniami, i¿ ze wzglêdu na obecne standardy musi przenie¶æ siê z dzia³alno¶ci± do Belgradu, gdzie od tego czasu bêdzie mia³ swoj± siedzibê.

Wiêcej tre¶ci esportowych na Gazeta.pl.

Wcze¶niej Parimatch og³osi³o, i¿ mocno ogranicza dotychczasowe uk³ady z klubem pi³karskim Chelsea. Wynik³o to ze wzglêdu na w³a¶ciciela londyñskiego zespo³u Romana Abramowicza, który jest uto¿samiany z gronem oligarchów, wspieraj±cym dzia³ania W³adimira Putina. Rosjanin zosta³ równie¿ objêty sankcjami przez rz±d Wielkiej Brytanii i bêdzie zmuszony do sprzeda¿y klubu.

Team Spirit, Dota 2To koniec rosyjskiego esportu? Organizacje podejmuj± stanowcze krokiSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.