Sports

Mi³y gest organizacji esportowej. Ten ruch nie spodoba³ siê niektórym fanom Sport


Zespo³y wystêpuj±ce w najlepszej lidze Ameryki Pó³nocnej, League of Legends Championship Series, maj± obowi±zek prowadzenia pobocznego sk³adu. Organizacja CLG zdecydowa³a siê na docenienie graczy swojej akademii. Mi³y gest spotka³ siê z g³osami krytyki niezadowolonych widzów.


Zobacz wideo

Uczymy mistrzyniê ¶wiata, o co chodzi w tym Counter-Strike’u!

Mi³y gest organizacji

Podczas wiosennych rozgrywek 2022 zespo³owi CLG daleko od uznania splitu za udany. Dru¿yna zaliczy³a jeden z najs³abszych wystêpów w League of Legends Championship Series, szybko dowiaduj±c siê o braku szans na awans do play-offów, co jednocze¶nie uciê³o szansê na wyjazd na Mid-Season Invitational.

Organizacja mia³a jednak mo¿liwo¶æ ¶wiêtowaæ sukcesy gdzie indziej. Ze ¶wietnej strony pokazali siê zawodnicy akademii zespo³u, którzy zakoñczyli zmagania zasadnicze na pierwszym miejscu w tabeli wyników.

W³odarze organizacji postanowili doceniæ zawodników akademii, dokonuj±c drastycznej zmiany na chwilê przed ostatnim tygodniem LCS-a. G³ówny sk³ad nie zosta³ dopuszczony do gry, a w zamian wyst±pili gracze z drugiej wyj¶ciowej pi±tki. Mia³ byæ to wyraz podziêkowania dla zawodników za ¶wietn± dyspozycjê przez ca³y split, jednocze¶nie daj±c im szansê na wykazanie siê podczas rozgrywek najwy¿szego szczebla.

Narcissawright, streamerka TwitchTwitch odbanowa³ kontrowersyjn± streamerkê. Spo³eczno¶æ nie kryje oburzenia

Spo³eczno¶æ oburzona

Sympatycy pó³nocnoamerykañskich rozgrywek podzielili siê w opinii na temat postêpowania CLG. Czê¶æ z nich uzna³a to za ¶wietny krok, który pozwoli³ na docenienie graczy, jednocze¶nie nie ponosz±c przy tym ¿adnych kosztów ani ryzyka – wszak play-offy by³y i tak poza zasiêgiem organizacji.

Drugi obóz mówi jednak, ¿e postêpowanie by³o nie w porz±dku wobec dru¿yn, które wci±¿ stara³y siê o awans, a w trakcie ostatniej kolejki mia³y mierzyæ siê z CLG. Mia³o to podwa¿yæ warto¶æ ewentualnych przygotowañ przeciwko g³ównemu sk³adowi, gdy¿ w ostatecznym rozrachunku zmierzyli siê z zespo³em akademii.

W obronie CLG stanêli eksperci, IWDominate i MonteCristo. Uznali, ¿e ruch CLG by³ w pe³ni zale¿ny od nich i nie powinno mieæ siê wobec organizacji ¿adnych pretensji. Dodatkowo powiedziano, ¿e je¶li dana dru¿yna nie jest w stanie zapewniæ sobie awansu do play-offów wcze¶niej, nie powinna zrzucaæ winy swojej pora¿ki na postronny zespó³, który dokona³ zmian zgodnie z regulaminem rozgrywek.

Rekkles w barwach G2Wielkie rozczarowanie we Francji. Esportowa legenda pokonana przez PolakówSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.