Sports

Odmienili polsk± scenê League of Legends. Widzowie ich pokochali Sport


Internaziomale to jedna z najciekawszych inicjatyw na pó³ amatorskiej scenie League of Legends w Polsce. Zespó³ z³o¿ony ze streamerów wystêpuj±cych pod brandem popularnego rapera zakoñczy³ swoje zmagania w Polsce. Jak im posz³o w 2. dywizji Ultraligi?


Zobacz wideo

NBA 2k22 utrzymuje pozycjê niedo¶cignionego lidera w symulacjach koszykówki. Co poprawiono w porównaniu z poprzednimi wersjami?

Zachód wzorem do na¶ladowania

Inicjatywa powo³ania sk³adu League of Legends Internaziomali by³a w Polsce swego rodzaju rewolucj±. Na pocz±tku stycznia bie¿±cego roku pi±tka znanych w ¶wiecie League of Legends osobisto¶ci w sk³adzie: ArQuel, Rybson, Overpow, Defles oraz Avril po³±czyli si³y tworz±c zespó³, którego celem by³o wystêpowanie w 2. dywizji Ultraligi.

Powiedzieæ, ¿e scena oczekiwa³a takiego ruchu, to tak, jak nie powiedzieæ nic. Zawodnicy nadawali swoje mecze na w³asnych kana³ach Twitch. Te w momencie oficjalnych spotkañ cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem, a szczytowa warto¶æ widzów zbli¿y³a siê do 30 tysiêcy. To wielokrotnie wiêcej, ni¿ dotychczas uda³o siê gromadziæ oficjalnej transmisji ligi.

¬ród³a pomys³u mo¿emy doszukiwaæ siê za granic±, a zw³aszcza we Francji, gdzie funkcjonuj± dru¿yny, za którymi pierwotnie sta³a grupa streamerów. Obecnie s± to w pe³ni profesjonalne formacje siêgaj±ce po najwy¿sze lokaty – Karmine Corp czy Solary.

Mistrzostwa ¦wiata w League of LegendsUltraliga doceniona przez Riot Games. Na presti¿owy turniej pojedzie wiêcej zespo³ów

Dobre z³ego pocz±tki

Internaziomale rozpoczêli split z wysokiego C, szybko zapewniaj±c sobie trzy zwyciêstwa z rzêdu. Optymistyczny start rozgrywek zasadniczych zosta³ prêdko zniweczony, a ju¿ po trzecim tygodniu mogli¶my obserwowaæ wyrównanie bilansu na 3-3. Niezwykle burzliwe okaza³y siê ostatnie kolejki, kiedy dru¿yna zdecydowa³a siê na wprowadzenie zmiany – miejsce ArQuela zaj±³ Kubon.

Dru¿yna rzutem na ta¶mê dosta³a siê do play-offów. Ostateczny wynik 8-10 pozwoli³ im na zajêcie 5. miejsca w tabeli wyników, jednak niewiele brakowa³o, aby streamerzy zakoñczyli rywalizacjê w przedbiegach. Koñcowo o ich awansie zdecydowa³y bowiem nie w³asne umiejêtno¶ci, lecz rozstrzygniêcie spotkañ z udzia³em pozosta³ych cz³onków ligi.

Same play-offy zakoñczy³y siê dla Internaziomali szybko. Pierwszym, a zarazem ostatnim rywalem zespo³u by³a formacja GR1ND. Zora i spó³ka sprawnie rozprawili siê z ekip± streamerów, koñcz±c ich przygodê ze zmaganiami w formacie drabinki turniejowej jeszcze w przedbiegach.

Wiêcej tre¶ci esportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Inicjatywa, któr± warto powtórzyæ

Internaziomale nie zawojowali polskiej sceny esportowej. W³a¶ciwie nikt siê tego nie spodziewa³ – zespó³, choæ z³o¿ony z by³ych profesjonalnych zawodników – obecnie sk³ada³ siê ze streamerów, którzy zmienili podej¶cie do gry na bardziej rekreacyjne. Zdo³ali jednak pokazaæ, ¿e polska spo³eczno¶æ jest g³odna rywalizacji w ciekawym wydaniu, gdzie udzia³ bior± rozpoznawalne osoby.

Czy to koniec inicjatywy? Internaziomale zdecyduj± siê na m³ody, obiecuj±cy sk³ad, a twórcy tre¶ci pójd± w odstawkê? Póki co to mrzonki przysz³o¶ci i wró¿enie z fusów. Zespó³ nie znika z rozgrywek – powinni kontynuowaæ swoje zmagania w letnim splicie, a kto wie, mo¿e wówczas streamerzy oka¿± siê najmocniejszym elementem 2. dywizji Ultraligi?

Chad 'SPUNJ' Burchill¦redni zawodnik, genialny komentator. Prawdziwy wizjoner Counter Strike’aSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.