Sports

£otewski esportowiec ma do¶æ. Odejdzie z rosyjskiego Virtus.pro? Sport


Wed³ug portalu Dexerto Mareks “YEKINDAR” Galinisks mo¿e odej¶æ z Virtus.pro zakoñczeniu PGL Major Antwerpia 2022. £otysz nie jest pewien co do chêci kontynuowania wspó³pracy z “Nied¼wiedziami”, zw³aszcza, ¿e komplikacje wokó³ organizacji stale tylko narastaj±. Du¿a czê¶æ spo³eczno¶ci, w tym kilku ekspertów, trzyma kciuki za rozstanie obu stron.


Zobacz wideo

Marcin Gortat i Bogus³aw Le¶nodorski zainwestowali w ¿y³ê z³ota. Biznes marzeñ

“YEKINDAR” nie chce byæ wyrzutkiem

K³opoty Virtus.pro to konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainê. Na organizacjê narzucono okre¶lone wymogi, nakazuj±c jej chocia¿by grê pod neutraln± nazw±, bez mo¿liwo¶ci promowania jakichkolwiek sponsorów w trakcie rozgrywek. Pod szyldem Outsiders Virtusi zagrali ju¿ w ESL Pro League i do tego samego zostali zmuszeni w kontek¶cie nadchodz±cego Majora w Antwerpii. 

Grozi³o im jednak zupe³ne wykluczenie z wszelkich miêdzynarodowych turniejów, na co naciska³a równie¿ opinia publiczna. Do tego jednak nie dosz³o, choæ sam “YEKINDAR” zapewnia³ wcze¶niej, ¿e je¶li taka sytuacja mia³aby miejsce, tak powa¿nie rozwa¿y³by kontynuowanie wspó³pracy z Virtus.pro. 

Na £otysza i tak czêsto patrzy siê nieprzychylnym okiem ze wzglêdu na grê w rosyjskiej ekipie. Ci±¿y wiêc na nim pewnego rodzaju presja, z któr± z pewno¶ci± czuje siê nieswojo. Sam Galinisks nie wypowiada³ siê otwarcie na temat wojny, zapewne nie chc±c podpa¶æ obecnemu pracodawcy.

Oskar 'oskarish' Stenborowskioskarish: Nie poddam siê, dopóki nie awansujê na Majora

Wiêcej tre¶ci esportowych na Gazeta.pl.

Wygl±da jednak na to, ¿e “YEKINDAROWI” koñczy siê cierpliwo¶æ. Ma do¶æ krytyki spo³eczno¶ci Counter-Strike‘a i nie chce nara¿aæ siê na potencjalne represje. Podej¶cie Virtus.pro to obecnej sytuacji jest bardzo prowokacyjne, a Rosjanom daleko do posypania g³owy popio³em. £otysza do zmiany zespo³u po¶rednia zachêca³ ostatnio nawet esportowy dziennikarz, Duncan “Thorin” Shields:

“YEKINDAR” móg³by do³±czyæ w³a¶ciwie do ka¿dej anglojêzycznej ekipy z pierwszej dziesi±tki. Je¶li nie zostanie sprzedany ca³y zespó³ (Virtus.pro), to mam nadziejê, ¿e zostanie o niego stoczona wojna ofert.

Nastêpne miesi±ce rozwiej± pozosta³e w±tpliwo¶ci odno¶nie samego “YEKINDARA” i reszty zespo³u CS:GO Virtus.pro. Spore znaczenie mo¿e mieæ rezultat osi±gniêty w Antwerpii. To mo¿e zadecydowaæ o przysz³o¶ci dru¿yny i czy pozostaniu razem niezmienionym sk³adzie.

Acend w BerlinieKiles odchodzi z Acend. Od kilku tygodni by³ na ³awceSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close