Sports

Rosjanie grzmi± po wyborze esportowca. “To rabunek. Nie szukajcie logiki” Sport


“Nie próbujcie doszukiwaæ siê logiki” – pisz± zdenerwowani dziennikarze. Ich zdaniem Denis “electroNic” Sharipov, który znalaz³ siê na siódmym miejscu w presti¿owym rankingu zas³u¿y³ na wy¿sz± lokatê.


Zobacz wideo

Esportowe abecad³o. Poznaj najwa¿niejsze pojêcia w Counter Strike: Global Offensive

Electronic znalaz³ siê za nisko?

– Jak mo¿na traktowaæ powa¿nie ranking, w którym druga g³ówna gwiazda NAVI nie znalaz³a siê nawet w pierwszej pi±tce, po kolejnym znakomitym roku. Electronic gra³ na najwa¿niejszych turniejach przez ca³y sezon, stale graj±c w play-offach i pokazuj±c fajne liczby w pó³fina³ach i fina³ach du¿ych imprez – pisze Igor Larionov, dziennikarz sports.ru.

Kamil Jó¼wiak i Krystian BielikNajpopularniejszy polski pi³karz w Chinach? Sta³ siê ulubieñcem z nietypowego powodu

Dziennikarz zwraca równie¿ uwagê, ¿e Rosjanin 2021 rok mia³ jeszcze lepszy ni¿ 2020, za który znalaz³ siê na pi±tym miejscu, a mimo to w rankingu znalaz³ siê ni¿ej. – Przypomnê, ¿e w 2020 roku Electronic zaj±³ 5. miejsce w rankingu. Potem mia³ kilka nieudanych turniejów, w których jego rating 2.0 nie by³ zbyt dobry. Teraz gra³ dobrze przez ca³y rok i ani jednego turnieju nie ukoñczy³ z ujemnymi statystykami, ale zaj±³ 7. miejsce. Logika? – zwróci³ uwagê.

W poniedzia³ek poznali¶my równie¿ szóstego gracza na ¶wiecie wg HLTV. Zosta³ nim Abay “Hobbit” Khasenov, gracz Gambit. W tym tygodniu powinni¶my równie¿ poznaæ zwyciêzcê ca³ego rankingu. Niekwestionowanym faworytem wydaje siê byæ Oleksandr “s1mple” Kostyliev, zawodnik ukraiñskiego NAVI.

Wiêcej tre¶ci esportowych znajdziesz te¿ na Gazeta.pl

Wraca legendarny sk³ad Brazylijczyków. Odrodzenie na skalê polskiego Virtus.proWraca legendarny sk³ad Brazylijczyków. Odrodzenie na skalê polskiego Virtus.proSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.